عشق تو

شب شکنم به عشق تو  ... هنوز ماه من تویی
عشق تو شد گناه من  ... رمز گناه من تویی

قبله عشق من شدی  ...  لحظه عاشقی من
عطر خوش ترانه ای  ...  شرط نگاه من تویی

تو عمق سلول نگات  ...  اسیر و زندون توام
خوشم به حبس این نگاه ... که اشتباه من تویی!

 

 منبع: http://faty1378reza.blogfa.com/